May Karapatan Kang

From Mobilize the Immigrant Vote

Jump to: navigation, search

Dalhin ang Gabay na ito sa botohan! MAY KARAPATAN KANG:

 • BUMOTO KUNG IKAW AY NASA LINYA sa Araw ng Eleksyon kapag nagbukas ang botohan sa 7:00 ng umaga at nagsara sa 8:00 ng gabi. * Cal. Elec. Code §§ 14212 and 14401
 • BUMOTO NANG HINDI NAGPAPAKITA NG PAGKAKAKILANLAN kung ikaw ay may karapatang bumoto at ang iyong pangalan ay nasa listahan ng eleksyon sa lugar ng botohan, MALIBAN kung ikaw ay bumuboto sa unang pagkakataon na nagrehistro sa pamamagitan ng koreo at hindi nagbigay ng tamang pagkakakilanlan habang nagrerehistro. § 14216
 • MAGDALA NG MAKAKASAMA kung ikaw ay may kapansanan, hindi makapagbasa o makapagsulat sa Ingles, o hindi kayang markahan ang balota. Kung ikaw ay may kapansanan, at hindi madaling puntahan ang iyong lugar ng botohan, may karapatan kang bumoto sa kalapit na madaling puntahang lokasyon. §§ 14282(c), 14282(a); 42 U.S.C. § 1973 et seq.
 • MAGBAKASYON MULA SA TRABAHO UPANG BUMOTO kung wala kang sapat na oras upang bumoto sa labas ng mga oras ng trabaho. Maaari mong gamitin ang hanggang dalawang oras sa umpisa o katapusan ng iyong regular na mga oras ng trabaho upang bumoto nang walang nababawas sa suweldo. § 14000(a)-(b)
 • BUMOTO GAMIT ANG BALOTANG PROBISYONAL kung ikaw ay wastong nakarehistro upang bumoto, ngunit ang iyong pangalan ay hindi nakalista sa listahan ng eleksyon. §§ 14217, 14310(a)
 • BUMOTO KUNG IKAW AY LUMIPAT sa loob ng parehong county ngunit hindi pa nakapagrehistrong muli sa iyong bagong tirahan. Maaari kang bumoto gamit ang balotang probisyonal sa presinto ng eleksyon sa iyong bagong tirahan, sa opisina ng opisyal sa eleksyon sa iyong county o sa isang lokasyong sentral na itinakda ng opisyal sa eleksyon sa iyong county. § 14311(a)-(b)
 • BUMOTO KUNG IKAW AY NAGPALIT NG PANGALAN simula noong ikaw ay nagrehistro upang bumoto. § 14218
 • TUMANGGAP NG HANGGANG DALAWANG PAMALIT NA MGA BALOTA kung makagawa ka ng pagkakamali o “masira” ang iyong balota. § 14288
 • BUMOTO NANG HINDI TINATAKOT o kinukuhanan ng litrato kung ikaw ay nasa 100 pulgada ng pasukan ng isang lugar ng botohan. May karapatan kang bumoto ng lihim na balota nang malaya sa pananakot. §§ 18541, 2300(a)(4)
 • BUMOTO NANG HINDI HINAHAMON ANG IYONG KARAPATANG BUMOTO ng sinuman maliban sa nagtatrabaho sa botohan. § 14240(a)-(b)
 • BUMOTO KUNG IKAW AY NAHATULAN NG ISANG KRIMEN, ngunit nakumpleto mo na ang iyong sentensya, kabilang ang anumang panahon ng parole, pagkatapos na magrehistrong muli upang bumoto. § 2101
 • IBALIK ANG IYONG NAKUMPLETONG BALOTA NG ABSENTEE mismo sa alinmang presinto sa county. §§ 2300(a)(7), 3017(a)
 • DALHIN ANG IYONG ANAK SA KUBOL NG BOTOHAN, kung ang bata ay mas bata sa 18 taong gulang. § 14222
 • TUMANGGAP NG IMPORMASYON SA IYONG SARILING LENGGUWAHE kabilang ang mga sample na balota, pangkalahatang impormasyon, at mga tagasalin. Nag-iiba ang mga lengguwahe ayon sa county. Pakitawagan ang rehistrar ng mga botante sa iyong county at tanungin kung aling mga lengguwahe ang mayroon sa iyong county. Maaari ka ding magpalista upang maipadala sa iyo ang mga naisalin na mga materyal sa pagboto bago ang bawat eleksyon. Makikita mo ang rehistrar ng iyong county sa www.sos.ca.gov/elections/elections_d.htm. Cal. Elec. Code § 14201; 42 U.S.C. § 1973 et seq.; 67 Fed. Reg. 48,871


 • Ito ang numero ng Kodigo ng Eleksyon sa California (California Elections Code) para sa bawat nakalistang karapatan. Isinama namin ang mga kodigo upang sanggunian kung sakaling ipagkait ang iyong mga karaptan.
 • Upang mag-ulat ng anumang mga problema sa botohan, tumawag sa 1-800-
restricted
top banner